Adatok

Képzési formák: ANA, ANK, AEA, AEK
Képzési idő (félév) 8
Nappali önköltség (félév) 115 000 Ft
Esti önköltség (félév) 115 000 Ft

A tanító szak 4 évfolyamos (8 féléves) alapképzési szak, amely nappali és levelező tagozaton is elvégezhető és melynek elvégzése után a tanulmányok mesterszakon folytathatók. Az itt megszerzett ismeretek, készségek és képességek birtokában az általános iskola 1-4. osztályában minden tárgyat, az 5-6. osztályban pedig választott műveltségterületednek megfelelően taníthatod a rád bízott gyerekeket.

Az elméleti képzés során a társadalom működésének történelmi, eszmei, strukturális és funkcionális összefüggéseivel, a hazai közoktatás feladataival, az 1-6. osztály nevelési, oktatási preferenciáival, a nevelés-oktatás elméletével, a 6-12 éves korosztály életkori sajátosságaival differenciált személyiségformálásával, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének specifikumaival foglalkozol majd.

A kötelezően választható műveltségi területek: ember és társadalom, ének-zene, idegen nyelv (angol, német), informatika, magyar nyelv és irodalom, matematika, technika – életvitel – háztartástan, testnevelés és sport, vizuális nevelés.

Természetesen a tanító szakon is részt veszel szakmai gyakorlatokon, ami a 6-12 éves gyermekek tanulásának irányításához, személyiségük fejlesztéséhez szükséges korszerű eljárások, módszerek gyakorlását iskolai környezetben teszi lehetővé, valamint a speciális tanítói képességek, technikai jártasságok fejlesztését szolgálja. Ebbe beletartoznak a hallgatói hospitálások, az egyéni és csoportos gyakorlatok, valamint a pedagógiai és tantárgy-pedagógiai stúdiumokon végzett gyakorlatok is. A 8. félévben intézményen kívüli, 8 hetes összefüggő tanítási gyakorlatra kerül sor.

Fontos megjegyezni, hogy ez a képzés a nem hittételi képzések közé tartozik. A szakon alkalmassági vizsgarendszer van: az alkalmassági vizsga helyszínét az Oktatási Hivatal jelöli ki, de az elő-alkalmassági vizsga a lakóhelyhez legközelebb eső intézményben is letehető.

A szak értékeléséhez jelentkezz be!


Értékeld a szöveget:

1 2 3 4 5
Stílus
Szerkezet
Tartalom